Informácie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Táto stránka obsahuje informácie o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením GDPR (Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov) na webovej stránke alkoholdiler.sk.

1. Správca údajov

Názov spoločnosti: [Vaša spoločnosť] Adresa: [Vaša adresa] Kontakt: [Kontaktné údaje, vrátane e-mailu a telefónu]

2. Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané na nasledujúce účely:

  • [Uveďte účely spracovania, napríklad: Prihlásenie na odber noviniek, spracovanie objednávok, osobný účet používateľa atď.]

3. Právny základ spracovania

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

  • [Uveďte právny základ, napríklad: Súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti atď.]

4. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom:

  • [Vymenujte príjemcov, napríklad: Zamestnanci spoločnosti, externí dodávatelia, tretie strany na základe právnej povinnosti atď.]

5. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli zbierané, pokiaľ nepredpisuje iný právny predpis.

6. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú nasledujúce práva v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov:

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov (“právo na zabudnutie”)
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo na prenositeľnosť údajov
  • Právo namietať proti spracovaniu
  • Právo na stiahnutie súhlasu s spracovaním osobných údajov

7. Kontaktné informácie

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva podľa GDPR, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese:

[Kontaktné údaje pre otázky a požiadavky ohľadom ochrany osobných údajov]

8. Podanie sťažnosti

Ak máte pripomienky alebo sťažnosti ohľadom spracovania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

[Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov]

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vám poskytujeme v súlade s nariadením GDPR a majú na cieľ transparentne vysvetliť, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Táto politika o ochrane osobných údajov môže byť občas aktualizovaná, preto vás vyzývame, aby ste ju pravidelne prečítali, aby ste boli informovaní o akýchkolvek zmenách.