Označ kamošov, ktorí by si s tebou trúfli na Russian Standard v kombinácii s Redbullom 

 • Organizátorom súťaže je živnostník AlkoholDiler,s.r.o. , so sídlom na ulici Lamačská cesta8/4817 , 811 04 Bratislava, IČO:51076373, (ďalej aj ako „organizátor“).
 • Súťaž sa realizuje prostredníctvom internetovej sociálnej sieti Instagram.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:
 1. Sledovať profil na Instagrame Alkoholdíler
 2. Lajknúť post so súťažou „Halloweenska súťaž o Russian Standard set“
 3. Do komentára označiť minimálne 3 ľudí

 

⁃ Každý súťažiaci, ktorý bude losovaný musí napísať odpoveď do komentárov pod súťažný príspevok.
Súťaž začína dňom 29.10. 2018 a končí dňom 02.11.2018.

 • Výherca súťaže získava:

0.7l Russian Standard + 5 ks Redbull

 • Výhercu oznámi organizátor na internetovej sociálnej sieti Instagram.
  Výherca bude následne kontaktovaný zo strany organizátora prostredníctvom správy na Instagrame.
 • Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle ust. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 • Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaž Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.
 • Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na internetovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaž
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.

V Bratislave, 26.11.2018

 

Lamine Diene

AlokoholDiler, s. r. o.